Ипотечен кредит „Право на избор“ без превод на работна заплата.