Правила за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТA

 

Последна промяна: 26.10.2018 година

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 1. ВЪВЕДЕНИЕ
 2. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

III. ДЕФИНИЦИИ

 1. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
 2. ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ
 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБСАЙТА

VII. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

VIII.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

 1. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

X .ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

XI .ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

XII.ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕ

XIII.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 1. ВЪВЕДЕНИЕ

Добре дошли в www.kredit.bg ("Уебсайтът" или „Интернет страницата“), който е собственост и се управлява от „ПРОФИТ МЕДИЯ ГРУП“ ООД и е достъпен в цял свят.

Използвайки тази интернет страница, вие гарантирате, че сте навършили 18 години и се съгласявате с настоящите общи условия за ползване на уебсайта. Моля да прочетете тези общи условия внимателно, преди да използвате този уебсайт и в случай че имате въпроси, моля да се свържете с нас на: info@kredit.bg .

Ако не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в настоящите Общи условия, вие не трябва да използвате този уебсайт.

 1. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1.1 Настоящите Общи условия са изготвени и предназначени да уредят отношенията между „ПРОФИТ МЕДИЯ ГРУП“ ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 200082907, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Изток“, ул. „Николай Хайтов“ №3А, партер, офис 1-5, електронна поща: info@kredit.bg и интернет страница: www.kredit.bg, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, и Ползвателите на уебсайта, наричани по-долу „Ползвател/и“, във връзка с използване на интернет страницата. Останалите документи, които уреждат отношенията между Доставчика и Ползвателите във връзка с използването на уебсайта, са Политиката за защита на личните данни и Политиката относно бисквитките.

1.2 Тези Общи условия влизат в сила от момента, в който Ползвателят за първи път използва уебсайта. Общите условия се прилагат при всяко посещение и използване на уебсайта и имат действие до спиране използването на уебсайта. Ползвателят се задължава да използва уебсайта и цялото му съдържание законосъобразно, в съответствие с условията, посочени в настоящите Общи условия и съгласно предназначението му.

III. ДЕФИНИЦИИ

2.1 По смисъла на настоящите Общи условия:

а/ Доставчик е „ПРОФИТ МЕДИЯ ГРУП“ ООД.

б/ Ползвател/и е/са:

- посетителите на уебсайта www.kredit.bg;

- лицето ,осъществило контакт с Доставчика посредством изпращане на имейл;

- лицето, което е осъществило контакт с Доставчика по телефон;

- лицето, което е заявило безплатна кредитна консултация към независим кредитен посредник;

- лицето, което ползва услугите, предлагани от Доставчика на уебсайта www.kredit.bg;

в) Партньор е кредитна институция, регистрирана в публичния регистър на БНБ на лицензираните кредитни институции и предоставя банкови и/или кредитни продукти и услуги, които са включени в нейния лиценз при спазване на разпоредбите на действащото законодателство на Република България, с която институция Доставчикът има сключен Договор за онлайн позициониране на продуктите и услугите на Партньора.

г) Независим кредитен консултант е „Кредит Център“ ООД, ЕИК 175251708, дружество, предоставящо безплатна финансова консултация при кандидатстване за кредити, вписан в Регистъра на кредитните посредници към Българска Народна Банка с №BCI0000, с който е независим кредитен консултант Доставчикът има сключен Рамков договор за предоставяне на рекламни и маркетингови услуги.

2.2 Настоящите Общи условия предоставят информация на Ползвателите относно:

- Идентификация на Доставчика;

- Предмет на Общите условия;

- Характеристика на уебсайта;

- Права, задължения и отговорност на Ползвателите;

- Права и задължения на Доставчика;

- Обработване на лични данни;

- Освобождаване от отговорност;

- Връзки към сайтове на трети страни;

- Права на интекетуална собственост. Ограничения при ползване;

- Заключителни разпоредби.

 

 1. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
 2. Наименование на Доставчика: „ПРОФИТ МЕДИЯ ГРУП“ ООД.
 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Изток“, ул. „Николай Хайтов“ №3А, партер, офис 1-5.
 4. Данни за кореспонденция: гр. София, ж.к. „Изток“, ул. „Николай Хайтов“ №3А, партер, офис 1-5, електронна поща: info@kredit.bg.
 5. Данни за вписване в търговски и друг публичен регистър:

- „ПРОФИТ МЕДИЯ ГРУП“ ООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 200082907.

 1. „ПРОФИТ МЕДИЯ ГРУП“ ООД е регистрирано по ДДС по Закона за данък върху добавената стойност.

 

 1. ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

3.1 Доставчикът е създал уебсайта www.kredit.bg, в който се съдържа подробна информация за предлаганите от Доставчика на Ползвателя услуги.

3.2 Доставчикът предоставя, а Ползвателят се задължава да използва интернет страницата съгласно условията, описани в тези Общи условия.

 

 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБСАЙТА

4.1 Уебсайтът е създаден с цел да информира Ползвателите относно:

предлаганите от Доставчика услуги във връзка с разглеждане, търсене и сравняване на информация за условията по различни видове кредитни продукти (потребителски, ипотечни, бързи), които са предоставяни от лицензирани финансови институции, Партньори на Доставчика;

възможността за заявяване на безплатна кредитна консултация към независим кредитен консултант;

възможността за изчисляване на месечна вноска по кредит, размер на лихва, срок на кредита, максимален размер на кредита;

новини, които са публикувани от Доставчика;

различни услуги и/или продукти на дружества, с които Доставчикът има договорни правоотношения, рекламирани чрез банери или друг вид рекламни формати, които се показват, докато Ползвателят използва уебсайта на Доставчика;

информация за Доставчика и осъществяване на контакт с Доставчика.

4.2 Уебсайтът предоставя директна връзка за кандидатстване с конкретния уебсайт на съответната лицензирана финансова институция, която предоставя желания от Ползвателя кредит.

4.3 Доставчикът предоставя на Ползвателя на уебсайта, а последният използва предоставените услуги, свързани със сравняване на информация за кредитни продукти такива, каквито са и са обявени съгласно параметрите от лицензираните финансови институции, указани в уебсайта.

4.4 Услугите, които могат да се използват от Ползвателите, са следните:

Ползвателят има възможност да разглежда и сравнява публикуваната в него информация за предлаганите видове кредитни продукти, предоставяни от лицензирани финансови институции. Ползвателят има възможност да разглежда публикуваните от Доставчика новини на уебсайта.

Ползвателят има възможност да разглежда услуги и/или продукти на дружества, с които Доставчикът има договорни правоотношения, рекламирани чрез банери или други рекламни формати, които се показват, докато Ползвателят използва уебсайта на Доставчика. Показването на банери или други рекламни формати представлява директен маркетинг. Данните на Ползвателите се използват за целите на Директния маркетинг, само ако изрично са дали съгласието си.

Ползвателят има възможност да осъществява контакт с Доставчика.

Ползвателят има възможност да заявява безплатна кредитна консултация към независим кредитен консултант, след като попълни съответната форма, която се намира на уебсайта и изисква попълването на име, телефон и адрес на електронна поща на Ползвателя. Независимия кредитен консултант ще осъществи контакт с Ползвателя, който е заявил безплатна кредитна консултация на посочения телефон или адрес на електронна поща.

Ползвателят има възможност да използва услугата „Калкулатори“, която е достъпна на уебсайта, като са предоставени възможности за Ползвателя да ползва следните четири вида калкулатори, а именно:

Колко мога да изтегля? Чрез този калкулатор Ползвателят има възможност да провери какъв е максималният размер на кредита, който може да изтегли, с характеристики, които Ползвателят задава, като: оптимална месечна вноска, срок в месеци, годишна лихва.

Колко ще е вноската ми? Чрез този калкулатор Ползвателят има възможност да провери колко ще е месечната вноска по кредит, с характеристики, които Ползвателят задава, като:  размер на кредита, срок в месеци, годишна лихва.

За какъв срок ще мога да си върна кредита? Чрез този калкулатор Ползвателят има възможност да провери за какъв срок ще може да върне кредита, с характеристики, които Ползвателят задава, като например: размер на кредита, оптимална месечна вноска, годишна лихва.

Какъв е размерът на лихвата ми? Чрез този калкулатор Ползвателят има възможност да провери какъв ще е размерът на лихвата по кредита, с характеристики, които Ползвателят задава, като: размер на кредита, месечна вноска, срок на кредита.

Ползвателят има възможност да избира параметрите на желания от него вид кредитен продукт, като въведе в съответните за това полета следната информация: сумата, която Ползвателят желае да получи, период за връщане, вид на кредитния продукт.

Ползвателят има възможност да разглежда списък с оферти за избрания вид кредитен продукт, заедно с подробна информация за него.

Ползвателят има възможност да сравява различни оферти за избрания вид кредитен продукт, предложени от лицензирани финансови институции със съответните параметри.

Ползвателят има възможност да избере най-подходящата оферта за желания от него кредит.

Ползвателят има възможност да кандидатства директно към избрана от  него лицензирана финансова институция. След избиране на съответната институция, Ползвателят се пренасочва към интернет страницата на съответната финансова институция.

4.5. Доставчикът не извършва кредитно посредничество във връзка с публикуваната от него информация за условията по кредитните продукти, предоставена от Партньорите на Доставчика – Доставчикът не е дружество, предоставящо кредитни продукти, а също така одобряването на заявен чрез използването на уебсайта кредитен продукт от Ползвател не зависи от Доставчика. 

 

VII. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

5.1 Ползвателят има право да разглежда съдържанието на уебсайта.

5.2 Ползвателят има право да  осъществява контакт с Доставчика на настоящия уебсайт.

5.3. Ползвателят има право да заявяви безплатна кредитна консултация към независим кредитен консултант.

5.4 Ползвателят има право да използва услугата „калкулатори“.

5.5 Ползвателят има право да избира параметрите на съответния вид кредитен продукт и да разглежда списък с оферти за избрания вид кредитен продукт, заедно с подробна информация за него.

5.6 Ползвателят има право да сравява различни оферти за избрания вид кредитен продукт, предложени от лицензирани финансови институции със съответните параметри и да избира най-подходящата оферта.

5.7 Ползвателят има право да кандидатства за кредит директно към избрана от него лицензирана финансова институция.

5.8 Ползвателят се задължава да използва услугите, посочени в уебсайта, законосъобразно и в съответствие с настоящите Общи условия.

5.9 Ползвателят няма право да модифицира, копира, променя, дублира, създава производни или пригодени, отделни или цели части от уебсайта.

5.10 Ползвателят няма право да предоставя на трети лица по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма, с комерсиална или некомерсиална цел, каквото и да е съдържание, информация, ноу-хау или технология, които са извлечени частично или в цялост от уебсайта.

5.11 Ползвателят няма право да изпраща или да формулира по друг начин компютърни вируси или други подобни.

5.12 Ползвателят няма право да деактивира и/или разстройва пълната или частична функционалност на уебсайта, а също така и на услугите, предлагани на уебсайта.

5.13 Ползвателят няма право да генерира прекомерно голям трафик на уебсайта или да претоварва трафика на уебсайта.

5.14 Ползвателят няма право да нарушава работата на мрежи или сървъри, които са свързани с услугите, а също така няма право да пречи за предоставяне на услугите.

5.15 Ползвателят няма право да се опитва да получава неразрешен достъп до каквато и да е част от уебсайта или до сървърите, поддържани и собственост на Доставчика.

5.16 Ползвателят няма право да използва търговската марка на Доставчика. Ползвателят отговаря за всички извършени от него действия във връзка с използването на уебсайта.

 

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

6.1 Доставчикът има право да спре временно или прекрати предоставянето на дадена услуга.

6.2 Доставчикът има право по всяко време да обновява, променя, разширява, добавя, допълва или премахва услуги в уебсайта.

6.3 Доставчикът има право по всяко време да прави промени в уебсайта по своя преценка, без задължение за уведомяване и без да носи отговорност за това.

 

 1. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

7.1 Доставчикът събира и обработва лични данни на Ползвателите като прилага всички стандарти за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. Доставчикът зачита неприкосновеността на личността на Ползвателите и полага всички необходими усилия за защита на личните им данни срещу неправомерно обработване посредством прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни, които мерки са изцяло съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени. Подробна информация относно какви лични данни обработва Доставчикът, целите на обработването на личните данни, срок на съхранение на личните данни, а също така и останалата информация в изпълнение на изискванията на член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 е налична в Политиката за поверителност, която е публикувана на: https://kredit.bg/page/personal-data-security;

 

 1. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

8.1 Доставчикът не дава по никакъв начин каквито и да е гаранции, че уебсайтът и предлаганите на него услуги ще бъдат достъпни по всяко време и от всяка точка на света. Доставчикът не гарантира, че уебсайтът ще остане непроменен и ще се поддържа неограничено във времето.

8.2 Доставчикът прави необходимото да осигурява на Ползвателите непрестанен достъп до услугите на уебсайта и до уебсайта, а също така извършва поддръжка на уебсайта и услугите с грижата на добрия търговец с цел добросъвестно обслужване на Ползвателите. Доставчикът има право да извършва промени и подобрения в този уебсайт по всяко време без предупреждение. Доставчикът не поема отговорност за вреди и загуби, възникнали за Ползвателите в резултат на използването на този уебсайт и информацията от този уебсайт.

8.3 Отговорността при използването на този уебсайт е изцяло за Ползвателя, като опериращ в него и използващ неговите възможности. Доставчикът не поема отговорност за евентуални вреди и неблагоприятни последици във връзка с употребата на този уебсайт, включително и при хипотеза на нанесена материална щета на съответното техническо устройство на Ползвателя.

8.4 Доставчикът не носи отговорност за извършени действия от Ползватели в нарушение на настоящите Общи условия. Доставчикът не носи отговорност за настъпили вреди, които са причинени от предоставена невярна, подвеждаща, неточна информация от Ползватели на уебсайта.

8.5 Доставчикът не носи отговорност за причинени вреди, в резултат на потребителска грешка, компютърен вирус, пропуск, прекъсване или проблем в самата система, поддържаща целостта и структурата на настоящия уебсайт.

8.6 Доставчикът не гарантира, че услугите, съдържанието и офертите, публикувани на уебсайта, ще отговарят на очакванията на Ползвателите. В случай на съмнение относно качество на някоя услуга или на публикувано на уебсайта съдържание, Ползвателят не трябва да използва уебсайта. Ако въпреки тези съмнения Ползвателят продължи да използва  уебсайта, отговорността, заедно с всички последствия за това, се носи от Ползвателя.

8.7 Доставчикът не гарантира посочената характеристика за съответния кредит, тъй като офертите са примерни и може да се различават от офертите, които Ползвателите биха могли да получат от съответната финансова институция, тъй като тя зависи от рисковия профил на самия клиент.

 

 1. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

9.1 Уеб сайтът на Доставчика съдържа връзки към интернет страници, поддържани от трети страни („Сайтове на трети страни“), като бутони „Facebook“ бутон, „Twitter” бутон, “Instagram” бутон и „Google Plus” бутон, а също така и бутони, които препращат към интернет страници на финансови институции, в случай че се избере бутонът „Кандидатствай“, а след това „Кандидатствай към финансова институция“. Всички сайтове на трети страни, които могат да бъдат достъпни чрез този уебсайт, са независими и Доставчикът не поема каквато и да е отговорност за вреди и загуби, възникнали за Ползвателите в резултат на използването на тезисайтове. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието в сайтовете на третите страни, а също така и за наличието на вируси, други вредни компоненти на тези сайтове.

 

XII. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕ

10.1 Цялото съдържание на уебсайта, включително, но не само, всички публикувани текстове, снимки, изображения, илюстрации, графики, компютърни програми, търговски марки, както и всяка информация, която е качена на сайта – е изключителна собственост на Доставчика. Използване на търговската марка на Доставчика без негово съгласие е нарушение на законодателството.

10.2 Достъпът до уебсайта и до услугите, предоставяни на уебсайта, не трябва по никакъв начин да се разглежда и тълкува като безвъзмездно предоставяне на лицензии или права на интелектуална собственост.

10.3 Ползвателите имат право да използват съдържанието на уебсайта за търсене на оферти за желани от тях кредити, за осъществяване на контакт с Доставчика, за кандидатстване за кредит към избрана от Ползвателя кредитна институция, както и да използват останалите налични услуги на настоящия уебсайт (кредитни калкулатори, новини др.).

10.4 Възпроизвеждането на съдържанието на уебсайта или на част от него се извършва само и единствено с предоставеното писмено съгласие на Доставчика.

10.5 Извличането на информация от ресурси от базата данни, намиращи се на уебсайта на Доставчика и последващо създаване на собствена база данни от Ползвателя в електронен или друг вид, ще се счита за нарушение.

 

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1 Всички съобщения и уведомления между Доставчика и Ползвателя се осъществяват на български език и ще се считат за валидно извършени, ако са изпратени писмено.

11.2 Общите условия и всяка преддоговорна информация, които уреждат отношенията между Доставчика и Ползвателя, се предоставят на български език.

11.3 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия няма да води до недействителност на Общите условия като цяло.

11.4 За всички въпроси, които не са уредени в тези Общи условия, се прилагат разпоредбите на българското гражданско и търговско законодателство.

11.5 Всички спорове между Доставчика и Ползвателя щe бъдaт paзpeшaвaни в дyx нa paзбиpaтeлcтвo чpeз пpeгoвopи мeждy cтpaнитe. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.

11.6 Доставчикът има право да актуализира, като изменя и допълва настоящите Общи условия по всяко време в бъдеще. Когато това се случи, променените Общи условия ще бъдат публикувани на този уебсайт с нова дата „Последна промяна“ в горната част и ще бъдат в сила от датата на публикуване. Поради това е препоръчително периодично да проверявате тези Общи условия, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени.

11.7 В случай че имате допълнителни въпроси относно настоящите Общи условия, моля не се колебайте да се свържете с Доставчика на  info@kredit.bg.